CRIMINALIZAREA TRANSMITERII HIV ȘI A MUNCII SEXUALE, PRINTRE PRINCIPALELE BARIERE LEGALE ÎN ACCESAREA SERVICIILOR DE PREVENIRE, TRATAMENT ȘI ÎNGRIJIRE

Data:
Dec 01, 2021

Neglijarea, marginalizarea și respingerea grupurilor vulnerabile la HIV, criminalizarea și penalizarea transmiterii HIV, a consumului de droguri și a muncii sexuale, perpetuarea lipsei de încredere în sistemul medical rămân principalele bariere legale în accesarea serviciilor de prevenire, tratament și îngrijire HIV.

Iată principala concluzie a studiului „Evaluarea cadrului legislativ în domeniul HIV în Republica Moldova”, elaborat în cadrul unui proiect regional finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Cercetarea a fost elaborată de un grup de experți independenți în domeniul juridic și medical.

O altă problemă majoră care contribuie la transmiterea HIV ține de criminalizarea consumului de droguri în locurile de detenție, fapt care se soldează cu accesarea limitată a programelor de schimb de seringi și farmacoterapie cu metadonă, în pofida disponibilității acestora. Stigma și discriminarea față de persoanele afectate de HIV, mai ales în instituțiile medicale, reprezintă o barieră pentru testare și tratament.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal nu este respectată, iar mecanismele actuale de protecție nu oferă siguranță persoanelor care trăiesc cu HIV. Autorii studiului recomandă revizuirea mecanismului de transmitere a datelor și definirea clară a cercului de angajați din domeniul sănătății pentru care aceste informații sunt necesare. În plus, e nevoie de o implicare mai mare a pacientului în luarea deciziilor privind transferul și prelucrarea datelor sale.

Totodată, deși formal nu există impedimente pentru accesul copiilor care trăiesc cu HIV sau afectați de HIV la educație, în cazul în care confidențialitatea informației despre diagnosticul HIV nu este asigurată, apar situații de discriminare, îndreptate spre izolarea și îndepărtarea acestor copii din colectivitate sau din instituțiile de învățământ.

Potrivit studiului, accesul la medicamente esențiale și la cele pentru tratamentul maladiilor oportuniste este reglementat restrictiv din punctul de vedere al acoperirii universale cu servicii de sănătate și satisfacerii nevoilor persoanei. Astfel, se constată prevederi rigide în legislația și proiectele de lege propuse spre aprobare, care limitează accesul pe piață a medicamentelor generice.

Evaluarea cadrului legislativ în domeniul HIV în Republica Moldova conține recomandări pentru a asigura realizarea dreptului la egalitate și protecție juridică, pentru a îmbunătăți situația  în rândul grupurilor vulnerabile la HIV și pentru a asigura accesul la servicii.

Printre acestea, evidențiem:

Decriminalizarea muncii sexuale. În  conformitate cu recomandările internaționale privind HIV/SIDA și drepturile omului, este necesară revizuirea legislației privind munca adulților în oferirea serviciilor sexuale care nu dăunează, cu scopul de a o decriminaliza și a introduce unele măsuri legale privind respectarea normelor de igienă și siguranță pentru a proteja persoanele care lucrează în domeniul serviciilor sexuale și clienții lor, inclusiv pentru a sprijini actul sexual sigur în prestarea de servicii.Modernizarea legislației în domeniul HIV prin excluderea prevederilor penale specifice care criminalizează HIV și aplicarea normelor generale de drept penal privind cauzarea de vătămare intenționată a sănătății în cazul transmiterii intenționate a HIV.Revizuirea și ajustarea cadrului legal penal și contravențional în conformitate cu recomandările internaționale privind decriminalizarea și/sau depenalizarea consumul de droguri în scopuri non-medicale și procurarea și posesia de droguri pentru consum personal, dacă nu se demonstrează că drogurile sunt procurate sau posedate cu scop de înstrăinare.Modificarea legislației pentru a exclude tratamentul obligatoriu/forțat în cazul dependenței de droguri.Includerea în actele normative de implementare a Programelor naționale pentru HIV și tuberculoză a prevederilor specifice de integrare a serviciilor orientate pe nevoile persoanei și asigurarea neîntreruptă cu medicamente antiretrovirale și cu farmacoterapie cu metadonă.Revizuirea actelor normative care prevăd transmiterea nejustificată unor terțe persoane a datelor medicale despre statutul HIV-pozitiv.Interzicerea discriminării și/sau stigmatizării lucrătorilor, în special a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pe baza de statut HIV real sau perceput sau a faptului că aparțin segmentelor populației percepute de a avea un risc mai mare sau mai vulnerabil la infecția cu HIV. Modificarea Codului Contravențional în vederea sancționării angajatorilor pentru solicitarea la angajare a unor acte suplimentare care nu sunt prevăzute de legislație.

Un prim rezultat al evaluării cadrului juridic privind HIV în Republica Moldova este modificarea în martie 2020 a regulamentului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind fertilizarea in vitro, care exclude barierele pentru accesarea acestor servicii de persoanele care trăiesc cu HIV. În decembrie 2020, s-a reușit emiterea unui ordin al ministerului de resort care asigură dreptul la adopție, tutelă și curatelă a unei persoane cu statut HIV-pozitiv, fiind astfel interzis refuzul unei persoane de a deveni părinte adoptiv, tutore sau curator din motiv că este seropozitiv.

În continuare, în parteneriat cu alte entități ONU și organizații ale societății civile, PNUD va pleda pentru eliminarea altor bariere cu care se confruntă persoanele care trăiesc cu HIV în calea accesului la servicii de bază și îmbunătățirea calității vieții. Eforturile de advocacy sunt coordonate de „Inițiativa Pozitivă”, cu sprijinul PNUD Moldova.

 

 

CRIMINALIZAREA TRANSMITERII HIV ȘI A MUNCII SEXUALE, PRINTRE PRINCIPALELE BARIERE LEGALE ÎN ACCESAREA SERVICIILOR DE PREVENIRE, TRATAMENT ȘI ÎNGRIJIRE
Federatia de padel
BNRM